fbpx

Gegevensbeschermings-
en privacyverklaring van EK-Koorts

Gegevensbescherming en privacy is zeer
belangrijk voor ons, EK Koorts, St. Elisabethgaarde 2A, Winterswijk, Nederland
vertegenwoordigd door algemeen directeur de heer Oostendorp. In onze positie
als gegevensbeheerder willen wij u graag informeren over de aard, de
draagwijdte en de doeleinden van iedere vorm van verzameling, opslag,
overdracht en/of gebruik van persoonsgegevens, door tijdens het proces, en nu
reeds, de specificaties van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van de EU na te leven. Daarom worden nu reeds de relevante normen vermeld in
deze gegevensbeschermings- en privacyverklaring. U kunt altijd contact met ons
opnemen op ons postadres, of per e-mail op het volgende adres
info@ek-koorts2020.nl .

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming
bereiken op
privacy@ek-koorts2020.nl.

In deze verklaring wordt u informatie verstrekt over
alle aspecten van ons aanbod die relevant zijn op het gebied van
gegevensbescherming en privacy, en in het bijzonder:

 • de
  verzameling en opslag van uw persoonsgegevens,
 • de
  overdracht en het gebruik van uw persoonsgegevens, en
 • uw
  rechten.

1. De persoonsgegevens die wij verzamelen
en opslaan

Als u ingaat op ons aanbod en/of onze website gebruikt
door de invoervelden in te vullen en/of contact met ons opneemt en/of gewoon
onze website bezoekt, kunnen wij op de volgende wijze persoonsgegevens
verzamelen:

 • De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door in te gaan op ons
  aanbod en/of onze website te gebruiken kunnen worden verzameld. Hiertoe
  behoren ook in het bijzonder de persoonsgegevens die u aan ons meedeelt
  door de invoervelden in te vullen in het kader van uw deelname aan een
  prijstrekking of in het verdere verloop hiervan, van een daaropvolgende
  enquête of wanneer/als u ingaat op andere aanbiedingen. Tot
  “persoonsgegevens” behoren onder meer, in het bijzonder, uw naam, adres,
  e-mailadres, telefoonnummer en al uw interesses enz. die kunnen worden
  geïdentificeerd in enquêtes.
 • In het geval dat u ook een overeenkomst afsluit op onze website of in
  dit opzicht een intentieverklaring aflegt, bewaren wij ook de informatie
  voor eventuele bestellingen, en de hieraan gekoppelde betalingsgegevens.
 • Voor zover u na uw deelname aan de prijstrekking vragen beantwoordt
  over uw voorkeuren, interesses, gebruikersgedrag enz., en/of uw interesses
  duidelijk worden omdat u zich inschrijft voor een proeflidmaatschap of
  vergelijkbare items, bewaren wij ook deze informatie, voor de opstelling
  van een persoonlijk gebruikersprofiel, dat ons de mogelijkheid biedt tot
  een geoptimaliseerde marketing gebaseerd op interesses.
 • Wij slaan
  ook de persoonsgegevens op die u aan ons verstrekt door contact met ons op
  te nemen, en wij verwerken ook deze gegevens.
 • De
  persoonsgegevens die kunnen worden verzameld door uw bezoek aan onze
  pagina zijn hoofdzakelijk gegevens over dataverkeer, locatie en tijd,
  IP-adressen, browser en apparaat id en andere communicatie-informatie die
  wordt verstrekt door het gebruik van uw computer.


 

Naast de hierboven vermelde gegevens kunnen ook
aanvullende gegevens – bijvoorbeeld en vooral lokale tijden, tijdzones en
gebruiksgegevens – worden opgeslagen.

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische
gegevens worden verzameld en gebruikt. Met “statistische gegevens” wordt onder
meer bedoeld, gegevens met betrekking tot het gebruik van een specifieke
internetbrowser en de browserversie.

2. Hoe en waarom wij uw persoonsgegevens
verwerken en overdragen, en waar ze voor worden gebruikt

De gegevens die worden verzameld bij de inschrijving
voor de prijstrekking worden gebruikt voor het uitvoeren van de prijstrekking,
het bepalen van de winnaar, de afhandeling van de prijsuitreiking, het op de
hoogte brengen van de winnaar en de overdracht van de prijs (Artikel 6(1)(b)
AVG).

Als na de afronding van de prijstrekking,
intentieverklaringen voor aankopen, services of andere overeenkomsten met
externe bedrijven worden ontvangen, worden indien toepasselijk de verzamelde
gegevens en de aanvullende gegevens die op contract specifieke basis zijn
verzameld bekendgemaakt aan het externe bedrijf of de externe bedrijven in
kwestie, omdat deze bedrijven de gegevens anders niet kunnen gebruiken voor het
opstellen en uitvoeren van de overeenkomst(en) (Artikel 6(1)(b) en (f) AVG).

EK-Koorts verzamelt en verwerkt uw
persoonlijke gegevens als u online deelneemt aan de prijstrekking, op basis van
de deelnameovereenkomst die wordt afgesloten. Volgens de vereisten in deze
overeenkomst moet u uw persoonsgegevens verstrekken indien en voor zover u
wenst deel te nemen aan de door ons aangeboden prijstrekking. De
gegevensverwerking is zowel voor onze direct marketing (Artikel 6(1)(b) AVG)
als voor de bekendmaking van de gegevens aan onze sponsors, zodat ook zij op
dezelfde wijze een individuele, vraag gedreven directe marketing kunnen voeren
die op u is afgestemd, via de volgende kanalen: e-mail, pushmeldingen, post,
telefoon en tekst/sms-berichten (Artikel 6(1)(b) AVG).

Deze verwerking van gegevens kan
plaatsvinden in overeenstemming met om het even welke instemmingsverklaringen
voor contactopname voor reclamedoeleinden, via telefonische marketing en
marketing via tekstberichten, e-mail, pushmeldingen en post, en voor de
bekendmaking van de gegevens voor deze direct marketing-doeleinden aan de
vermelde sponsors van de prijstrekking die mogelijk apart werden verstrekt; de
gegevens worden ook verwerkt in het kader van onze legitieme belangen, zoals ze
bepaald zijn door uw relevante instemming (Artikel 6(1)(f) AVG).

EK-Koorts gaat ervan uit dat de instemming
om telefonisch of via tekstberichten, e-mail, pushmeldingen en post reclame van
ons en onze sponsors te ontvangen, ook inhoudt in het kader van de wet inzake
gegevensbescherming en privacy, dat u instemt met de verwerking van uw
persoonsgegevens in deze context, voor direct marketing-doeleinden van de
organisator en/of de sponsors van de organisator, en met de bekendmaking van de
hieraan gekoppelde gegevens, zodat – bovendien – ook op dit gebied de relevante
gegevensverwerking wordt toegestaan (Artikel 6(1)(a) AVG).

Mogelijk wordt er een analyse gemaakt van
uw affiniteiten, interesses en voorkeuren voordat de gegevens worden gebruikt
voor direct marketing en/of worden bekendgemaakt aan sponsors. Hiertoe kunnen
ook de antwoorden die worden verstrekt na de inschrijving voor de prijstrekking
worden geanalyseerd, en kan een profiel worden opgesteld om meer doelgerichte
prestaties te verkrijgen van onze direct marketing-maatregelen en die van onze
sponsors, indien er maatregelen zijn getroffen (Artikel 6(1)(f) AVG).

Met behulp van de verkregen gegevens, in
het bijzonder de gegevens uit onze enquêtes na de pagina van de inschrijving
voor de prijstrekking, maken wij een “gebruikersprofiel” van u aan,
om u een op uw interesses gebaseerde service aan te bieden die is afgestemd op
uw individuele behoeften en wensen. Door dit profiel te creëren kunnen wij
persoonlijke aspecten, zoals uw interesses en voorkeuren, indelen in
categorieën bij de verwerking van uw gegevens, zodat wij en ook onze sponsors u
exclusieve reclame en aanbiedingen kunnen sturen, die overeenstemmen met uw
profiel.

EK-Koorts ontvangt regelmatig – op voorwaarde dat uw
eindapparaat deze functie ondersteunt – een bevestiging van welke e-mails van
ons door u worden geopend, en van wat u verder doet met de e-mail. Zo verwerven
wij meer inzicht in uw interesses en kunnen wij de aanbiedingen in de toekomst
nuttiger en interessanter voor u maken (Artikel 6(1)(f) AVG).

De uitoefening (indien toepasselijk) van uw rechten
(Artikel 6(1)(c) en (f) AVG) volgens de bepalingen in Paragraaf 5 van deze
gegevensbeschermings- en privacyverklaring leidt ook tot de verzameling en
verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden
bekendgemaakt in gevallen waarin de bekendmaking een wettelijke verplichting is
voor ons (Artikel 6(1)(c) AVG) of voor zover deze bekendmaking noodzakelijk kan
zijn om andere rechten/eisen te doen gelden of met het oog op een juridische
verdediging, indien en voor zover de legitieme belangen van de organisator of
van andere derden aan de basis hiervan liggen (Artikel 6(1)(f) AVG). Hetzelfde
geldt bij de aankoop of verkoop van bedrijfsactiva en/of andere activa
(inclusief gedeeltelijk), als ons bedrijf in het andere geval wordt overgenomen
door een derde, ingeval een faillissementsprocedure wordt opgestart of als een
verzoek voor een faillissementsprocedure wordt afgewezen door een gebrek aan
voldoende activa (Artikel 6(1)(f) AVG).

 

3. Waar wij uw persoonsgegevens bewaren en
voor hoe lang; en naar waar uw gegevens kunnen worden geëxporteerd

a) Wij bewaren uw persoonsgegevens binnen de Europese
Economische Ruimte.

In overleg met de in de sponsorlijst van
de prijstrekking vermelde 
sponsoren, waarin ook het overeenkomstige land van
vestiging wordt weergegeven als bestemmingslocatie voor iedere overdracht van
gegevens, kunnen gegevens ook worden overgedragen naar “derde landen.” Derde
landen zijn landen die zich buiten de Europese Unie bevinden. Wat betreft
dergelijke gegevensoverdrachten wijzen wij erop dat voor alle landen van
bestemming die vermeld zijn in de 
sponsorlijst een veilige overdracht binnen het kader van de
EU-specificaties betreffende gegevensbescherming en privacy wordt gegarandeerd.
De Europese Commissie heeft overeenkomstige adequaatheidsbesluiten uitgegeven
voor de volgende derde landen: Andorra, de Faeröer, Guernsey, Israël, het
eiland Man, Jersey, Canada (handelsorganisaties) en Zwitserland. Deze besluiten
bevestigen dat de bovenvermelde derde landen op basis van hun eigen
binnenlandse wettelijke bepalingen of internationale verplichtingen een
adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen. Voor zover
datasets worden overgedragen aan derde landen waarvoor nog geen
adequaatheidsbesluit is uitgegeven, hebben wij overeenkomsten afgesloten die
gebaseerd zijn op de standaardclausules uitgegeven door de EU. Deze
standaardclausules werden gepubliceerd door de EU om het relevante
beschermingsniveau te garanderen – met de overeenkomstige partners die in deze
landen gevestigd zijn of hun hoofdkantoor hebben. Deze overeenkomsten
garanderen een adequate en uniforme bescherming van gegevens op het door de
Europese specificaties voorgeschreven niveau. U kunt de inhoud van deze
overeenkomsten 
hier bekijken.

Daarnaast willen we u er op wijzen dat het
na registratie mogelijk is om aanbiedingen aangeboden door EK-Koorts te
accepteren. De data-overdracht hiervoor gebeurt via het zogenoemde prefillen.
Hiervoor worden de door u bij de registratie verstrekte gegevens gebruikt om de
informatievelden op de website van EK-Koorts in te vullen. De data-overdracht
vindt alleen plaats als u dit bevestigt door op de daarvoor bestemde knop te
klikken en het aldus te verzenden. In deze context zijn de volgende
privacybepalingen van toepassing:

Voordeelaanbiedingen van EK-Koorts: Voor
de selectie van voor u regionaal actueel interessante voordeelaanbiedingen
worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld uw aanhef, geboortejaar, land,
postcode, hash-waarde van het e-mailadres en uw IP-adres aan EK-Koorts

Meer informatie over de verwerking van uw
gegevens door EK-Koorts vindt u in het online privacybeleid op onze website.

b) Tenzij de gegevens gewist of
geblokkeerd zijn omdat u de rechten heeft uitgeoefend die vermeld zijn in
Paragraaf 5, worden uw gegevens permanent bewaard voor de hierboven vermelde
doeleinden.

Nadat u een toestemming om verstrekte
gegevens te verwerken heeft ingetrokken en/of hier bezwaar heeft tegen
aangetekend, zetten wij u op onze “blokkeerlijst.” Dit betekent dat wij uw
persoonlijke gegevens niet langer gebruiken voor marketingdoeleinden, en deze
gegevens niet meer bekendmaken. Wij zullen uw gegevens vanaf dan alleen bewaren
voor wettelijke doeleinden (bijvoorbeeld documentatieverplichtingen,
verdediging tegen en instelling van vorderingen enz.), en wij zullen de gegevens
daarna na een periode van vier jaar wissen, tenzij wij dit niet kunnen doen
omwille van dwingende redenen of de verwerking van deze gegevens is toegestaan
omwille van andere redenen, bijvoorbeeld een nieuwe instemming.

Bovendien gaan wij op dezelfde wijze te
werk als wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van 24 maanden niet
hebben gebruikt, m.a.w. als we de gegevens niet hebben gebruikt voor onze eigen
marketingdoeleinden of ze niet hebben bekendgemaakt aan sponsoren.

 

4. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij nemen gepaste –
administratieve/organisatorische, technische en fysieke –
beschermingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies,
diefstal, misbruik, ongemachtigde toegang, ongemachtigde bekendmaking,
ongemachtigde wijziging en vernietiging. Uw gegevens worden bijvoorbeeld in het
bijzonder beschermd in het kader van fysieke toegangscontrole (veilig locatie
van servers, waartoe alleen fysieke toegang wordt verleend volgens een
welbepaalde veiligheidsprocedure), controle van toegang tot systemen (128-bit
codering van gegevensoverdrachten, individuele toekenning van wachtwoorden,
menu’s en autorisaties voor werknemers, up-to-date virus-software), controle
van toegang tot informatie (autorisatie voor individuele toegang van werknemers
via persoonlijke accounts, identificatie- en authenticatievereisten),
transmissiecontrole (permanente bewaking en meldingen aan geautoriseerde
partijen, geen lokale opslag van gegevens, loggen van alle gegevensexports en
overdrachten), invoercontrole (aan accounts gekoppelde controles, loggen met
tijdsaanduidingen en host), taakcontrole (continue bewaking door algemene
directeur(s)/functionaris voor gegevensbescherming, duidelijke opstelling van
overeenkomsten betreffende de specificaties die voortvloeien uit Paragraaf 11
van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz
– BDSG) respectievelijk Artikel 28 AVG, in coördinatie met de functionaris voor
gegevensbescherming en het uitvoerend management), en beschikbaarheidscontrole
(algemene conservatoire maatregelen door de hoster [noodstroomvoeding (UPS),
halongassysteem enz.], back-upstreaming waarbij andere algemene conservatoire
maatregelen worden getroffen door de hoster [bijv. UPS, halongassysteem enz.],
back-upstreaming op een andere locatie [met alle veiligheidsmaatregelen; zie
fysieke toegangscontrole] en elke nacht, mirroring op twee extra harde
schijven, virusbeschermingsprogramma’s).

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we omwille
van de onveilige aard van het internet de veiligheid van de overdracht van uw
gegevens naar onze website niet garanderen. Daarom worden alle overdrachten van
gegevens naar onze website door u uitgevoerd op eigen risico.

5. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om
informatie te verkrijgen betreffende de persoonsgegevens over u die zijn
bewaard, inclusief de oorsprong en de ontvangers van uw gegevens, en het doel
van de gegevensverwerking, op grond van Artikel 15 AVG.

U heeft ook het recht om te allen tijde
van ons te eisen dat wij onjuiste persoonlijke informatie over u corrigeren
(Artikel 16 AVG). U kunt de verwerking van gegevens beperken als aan een of
meerdere van de in Artikel 18(1) AVG vermelde voorwaarden is voldaan, bijv. in
het geval van een geschil betreffende de juistheid van uw persoonsgegevens.

Bovendien heeft u het recht om gelijk
welke instemmingsverklaring(en) voor de verwerking van uw persoonsgegevens die
mogelijk zijn verstrekt, voor de toekomst in te trekken (Artikel 7 AVG). Een
dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de wettigheid van de
verwerking die tot op dat moment heeft plaatsgevonden.

Bovendien heeft u het recht om van ons te
eisen dat wij de persoonsgegevens die aan ons zijn overgedragen te verstrekken
in een formaat waarin ze naar een andere instantie kunnen worden overgedragen
(Artikel 20 AVG).

Met in
achtneming van de in Artikel 21(1), (2) en (3) AVG vermelde voorwaarden, kunt u
bezwaar aantekenen tegen de verwerking van gegevens voor redenen die het gevolg
zijn van uw specifieke persoonlijke situatie.

Bovendien heeft u het recht om te eisen
dat uw gegevens worden gewist, en om uw recht om vergeten te worden uit te
oefenen, op grond van Artikel 17 AVG. Als voldaan is aan de wettelijke
voorwaarden, zullen wij dit zelfs doen zonder dat hiervoor door u een verzoek
is ingediend, en zullen wij uw persoonsgegevens wissen.

Om de hierboven in deze paragraaf vermelde rechten uit
te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: EK Koorts, St.
Elisabethgaarde 2A, 7101 ZZ Winterswijk, Nederland of door een e-mail te
versturen naar 
privacy@ek-koorts.nl
.

Als u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de
toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor EK Koorts, de functionaris voor
gegevensbescherming voor staat Gelderland, of iedere andere toezichthoudende
autoriteit.


 

 

6. Gebruiksgegevens en cookies

U kunt onze internetpagina’s bekijken
zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij het bezoek van onze pagina’s
worden echter bepaalde technische gegevens gegenereerd, die bekend zijn onder
de naam “gebruiksgegevens”. Bovendien kunnen wij één of meer cookies
gebruiken en in sommige gevallen plug-ins van sociale media opnemen. De
onderstaande tekst is ook bedoeld om u hierover informatie te verstrekken.

Gebruiksgegevens:

Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, zijn
de enige informatie-items die wij standaard opslaan de website via dewelke u
onze pagina heeft bereikt, de naam van uw internetserviceprovider, welke
webpagina’s u heeft bezocht tijdens onze aanwezigheid op het internet, en de
datum en duur van uw bezoek. De verkregen gegevens zijn volledig anoniem.

Om veiligheidsredenen worden ook uw
IP-adres en een tijdsaanduiding opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt voor
interne doeleinden. Het IP-adres is een machine gerelateerde code die
informatie verstrekt over de computer- of internetgateway die wordt gebruikt
voor toegang tot het internet bij het online ophalen. Een tijdsaanduiding is
een waarde in een welbepaald formaat die een bepaald tijdstip toekent aan een
gebeurtenis (bijvoorbeeld verzenden of ontvangen van een bericht, wijziging van
gegevens enz.). Het doel van een tijdsaanduiding is mensen of computers
duidelijk maken wanneer er zich gebeurtenissen hebben voorgedaan.

Plug-ins voor sociale media

In enkele zones van onze webpagina’s nemen
wij “plug-ins van sociale media” op (ook vaak bekend als “knoppen van sociale
media”). Dit soort plug-ins zijn aangeduid op onze pagina’s met knoppen
(vandaar de term “knoppen”), die ieder via de overeenkomstige kleuren en
symbolen de provider van de plug-in tonen. Als u klikt op deze knoppen kunt u
dingen doen, zoals op de sociale netwerken die u gebruikt uw vrienden op de
hoogte brengen dat u één van onze pagina’s leuk vindt, of een link naar een
website delen met andere internetgebruikers, afhankelijk van de knop

Als u aan het surfen bent op onze website
en één van onze webpagina’s met een plug-in van sociale media opent, maakt uw
browser rechtstreeks verbinding met de servers van de leverancier van de
plug-in, en kan de plug-in van deze servers worden gedownload. Tijdens het
proces kan de aanbieder van de plug-in op de hoogte worden gebracht dat de
relevante webpagina is geopend via onze website.

Als u een gebruikersaccount heeft waarvan
één of meerdere sociale netwerken worden beheerd door de aanbieders van de
plug-ins, en als u bent ingelogd op de netwerk(en) in kwestie terwijl u op één
van onze webpagina’s bent die één of meer plug-ins van sociale media bevat van
de aanbieder(s) in kwestie, kan de toegang tot die pagina wellicht ook worden
gekoppeld aan uw bestaand(e) gebruikersprofiel(en) met de aanbieder(s) in
kwestie. Als u nadien klikt op ingebouwde plug-ins en inlogt op één of meer van
de netwerken (of als u al bent ingelogd), wordt de gedeelde of “aanbevolen”
informatie gewoonlijk in een verkorte vorm gepost in uw profiel. Zo kan de
aanbieder van het netwerk wellicht verdere gebruiksgegevens ophalen en opslaan.
Op die manier kunnen de aanbieders van de netwerken gebruikersprofielen
opstellen die meer informatie bevatten dan alleen maar wat u zelf rechtstreeks
en actief heeft bekendgemaakt op het netwerk. Zie het privacybeleid van de
aanbieders van de plug-ins voor meer informatie over de verzameling en
verwerking van gegevens.

Cookies

Wij gebruiken zogenoemde cookies als
onderdeel van onze internetpagina’s. Dit zijn kleine bestanden die worden
opgeslagen op uw harde schijf, en waarin specifieke informatie is opgeslagen
die kan worden opgehaald door de server die de cookie op uw computer heeft
geïnstalleerd. De gebruikte cookies kunnen “sessie”-cookies zijn, die
automatisch worden gewist zodra u het browservenster sluit, en/of cookies die
geldig zijn voor een langere periode.

De informatie opgeslagen in cookies heeft
wellicht betrekking op de login (uw bezoek, als u inlogt), de datum en het tijdstip
van uw bezoek aan onze site, het cookienummer en de URL van de website via
dewelke u onze site heeft bereikt.

Door het gebruik van cookies kunnen wij de
functionaliteit van onze websites garanderen en deze continu verbeteren.

Daarnaast helpen cookies ons en onze
partner u te herkennen en zo kunne we onze aanbiedingen optimaal aanpassen aan
uw individuele behoeften en wensen en u dus de meest relevante informatie
tonen, ook op andere websites waar onze partner actief is. Tot slot maken
cookies maken het ook mogelijk om de statistische frequentie te registreren van
het ophalen van de verschillende pagina’s van onze aanwezigheid op het internet
en van de algemene navigatie.

Als u het gebruik van cookies echter wenst
te verhinderen – zonder dat dit een invloed heeft op de prestaties van onze
prijstrekking of op andere aanbiedingen die door ons hieraan gekoppeld zijn –
dient u uw browserinstellingen hiervoor in te stellen alvorens onze pagina’s te
gebruiken. U kunt verhinderen dat nieuwe cookies worden aanvaard en worden
opgeslagen in deze instellingen. Raadpleeg de helppagina’s van uw browser of
neem contact op met de maker of aanbieder van de browser voor meer informatie.

7. Cookies verwijderen

Als gebruiker kunt u altijd zelf bepalen
welke cookies, inclusief die voor de pushmeldingen, u wilt accepteren of
verwijderen. De individuele instellingen daarvoor kunnen rechtstreeks in de
instellingen van uw internetbrowser worden geconfigureerd. Neem voor meer
informatie contact op met de provider van uw internetbrowser.

8. Minderjarigen

Deze site, inclusief het
gegevensbeschermings- en privacybeleid en de algemene bedrijfsvoorwaarden, is
niet bedoeld voor minderjarigen. Persoonsgegevens van minderjarigen worden niet
bewust verzameld, gebruikt en/of bekendgemaakt.

 

 

Dit delen:

Vind ik leuk:

Like Laden...
%d bloggers liken dit: